LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Konkurzné a exekučné právo

Uspokojenie pohľadávok veriteľov v čo najväčšom rozsahu
a najkratšom čase, vymoženie ich práv má zásadný význam
pri výkone podnikateľskej činnosti.

Naša špecializácia v oblasti konkurzného a exekučného práva, znalosť slovenských podmienok, úzka spolupráca so správcami konkurzných podstát a exekútormi poskytuje naším klientom rýchlu a reálnu predstavu o možnostiach vymožiteľnosti ich nárokov. Efektívnosť našich riešení zaručuje maximálny výnos
a minimalizovanie strát.