LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Právo hospodárskej súťaže

Vytvorenie jednotného európskeho trhu so sebou prinieslo mnoho otázok súvisiacich s právom hospodárskej súťaže, najmä
s koncentráciami, zneužívaním dominantného postavenia
a dohodami obmedzujúcimi hospodársku súťaž.
Ich úspešné zvládnutie je často rozhodujúcim faktorom pre expanziu podnikateľských subjektov a zvyšovanie ich
konkurencieschopnosti.

Naša advokátska kancelária si plne uvedomuje tieto skutočnosti
a pomáha svojim klientom nájsť optimálne riešenia, ktoré neobmedzujú ich zámery a sú pritom v súlade s právom hospodárskej súťaže. Pri hľadaní riešení spolupracujeme
s národnými protimonopolnými autoritami a špičkovými európskymi expertmi.